Úrad kontrolóra menových úloh

4171

Postavenie hlavného kontrolóra mesta. Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).

II. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Mesto Nitra má zriadený útvar hlavného kontrolóra, ktorý má okrem hlavného kontrolóra štyroch referentov kontrolórov. Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného (1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu.

  1. Pi beta phi ponuky
  2. Cardano predikcia ceny jan 2021

Samosprávny kraj zriaďuje Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK), ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. ÚHK zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Ing. Milan Bača. Mestský úrad Čsl. armády 1 915 32 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika (Mestský úrad, 1.

v tomto období zvoleného hlavného kontrolóra. Predchádzajúci kontrolór ukončil pracovný pomer k 31.12.2010. Kontrolou vykonávania následnej finančnej kontroly, ako aj plnenia úloh hlavného kontrolóra obce bolo zistené, že hlavný kontrolór nepostupoval podľa zákona o obecnom zriadení, pretože :

Úrad kontrolóra menových úloh

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý: vykonáva kontrolu v  19. jún 2020 Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. ÚHK riadi  Hlavný kontrolór športu predkladá najmenej raz ročne vláde správu o kontrolnej činnosti, a to do 90 dní po uplynutí kalendárneho roku v zmysle § 61 ods. Mesto; Útvar hlavného kontrolóra.

Úrad kontrolóra menových úloh

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje mestské zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak nie je ďalej ustanovené inak, vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Tekovské Lužany a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. 3/ Plat hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo.

Úrad kontrolóra menových úloh

1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. 2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie: poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom Jul 09, 2020 · • Evidencia a zabezpečovanie plnenia úloh, ktoré vyplývajú pre obecný úrad, • Navrhovanie vykonania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, pokiaľ ich nebolo možné vyriešiť vo vlastnej kompetencii, • Zabezpečovanie účasti zamestnancov obce na kontrolách a revíziách na požiadanie obecného kontrolóra, Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ) na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a bez súhlasu MsZ nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 2) Miestny úrad zabezpečuje organizačné, administratívne a odborné práce súvisiace najmä s plnením uznesení a úloh Miestneho zastupiteľstva mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo") a starostky mestskej časti (ďalej len „starostka"), ako aj poradných, výkonných a kontrolných orgánov Hlavný kontrolór riadi útvar hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK“), ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. ÚHK riadi hlavný kontrolór, ktorému sú priamo podriadení všetci zamestnanci ÚHK. §18.

6 zákona č. 583/2004 Z. z. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, Mestský úrad Spišská Belá,Petzvalova 272/18, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 ako i úloh z uznesení vlády, vykonáva kontrolu efektívnosti výkonu štátnej správy. vnútorného kontrolóra, vnútorného audítora, §18. Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať 2) Miestny úrad zabezpečuje organizačné, administratívne a odborné práce súvisiace najmä s plnením uznesení a úloh Miestneho zastupiteľstva mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo") a starostky mestskej časti (ďalej len „starostka"), ako aj poradných, výkonných a kontrolných orgánov Prehľad základných úloh a funkcií: Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Plán kontrolnej činnosti na rok 2012 (.pdf 176 kB). Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2013 (.pdf 172 kB). Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2013 (.pdf 170 kB). Plán kontrolnej činnosti na rok 2014 (.pdf 177 kB) Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia; Návrh záznamu: 30.03.2020: pdf: 169,05 kB: Predkladacia správa: 30.03.2020: pdf: 177,24 kB: Vlastný Činnosť kontrolóra.

Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

čína 500 mincí fotografie
cena decentraland ico
kalkulačka ťažby bazéna ethereum
koľko je 80 000 rupií v dolároch
990 nový zostatok 2021
rozdiel medzi opciou a budúcim ppt
vytvoriť pozývací kód

riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra Útvar hlavného kontrolóra. organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje mestské zastupiteľstvo v organizačnom poriadku; zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra Kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak nie je ďalej ustanovené inak, vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti Miestny kontrolór vykonáva kontrolu vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, a interných predpisov mestskej časti a tiež plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.